Kouman lekòl piblik sibvansyonne ou ankouraje elèv yo?

Istwa ou enpòtan pou palmantè nou yo! Klike sou bouton sikilè avèk siy plis ki nan kwen anba adwat la a, pou fè konnen kouman lekòl piblik sibvansyonne ou ap travay pou fè jistis rasyal ak ekite vanse nan saldeklas ak nan kominote ou.

Kreyòl ayisyen | Português | Español

Made with Padlet